Mi a MePAR?

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere. Kizárólagos abban az értelemben, hogy a földterülethez kapcsolódó részben vagy egészben európai uniós támogatások igénylése során csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait lehet használni. Az ilyen jellegű támogatások igénylésekor semmiféle más nyilvántartás (pl. az ingatlan-nyilvántartás) adatait a MePAR adataival szemben nem lehet figyelembe venni, legyenek azok a mezőgazdasági táblák elhelyezkedésére, azonosító számára, vagy éppen a tábla területére vonatkozó adatok.
A MePAR-t a kérelmezéskor maguk a gazdaságok, a kérelemkezelés és az ellenőrzés során pedig a hivatal használja, tehát a MePAR használatát a gazdálkodóknak is meg kell ismerniük.

Miért van szükség az uniós támogatásokhoz erre a parcella-azonosító rendszerre?

Alapvetően azért van szükség erre a rendszerre, mert az Európai Unió és hazánk jogszabályai az érintett támogatások vonatkozásában kötelező jelleggel előírják. A 2004-es támogatási évtől a MePAR biztosítja a földterülethez kapcsolódó támogatások alapját képező mezőgazdasági parcellák helyének egyértelmű azonosítását, valamint adataival segíti területük egyszerű és pontos megadását. Térinformatikai rendszerben, térképhelyes légifelvétel-háttérrel megjelenítve állnak rendelkezésre a kérelmezéshez szükséges és azt segítő adatok.

Mi a mezőgazdasági parcella?

Az Európai Parlament és a Tanács, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU rendelet) 67. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti földterület;

A mezőgazdasági parcella a földterülethez kapcsolódó támogatások esetében az azonosított alapegység. Ez azt jelenti, hogy minden gazdálkodónak a támogatási kérelem egy-egy sorában a mezőgazdasági parcellákat kell feltüntetni.

A mezőgazdasági parcella legfontosabb jellemzője, hogy a föld használójához, megművelőjéhez kötődik, nem pedig a tulajdonoshoz. (Természetesen, ha valaki tulajdonosként műveli földjét, ő egyben földhasználó is.) Másik fontos tulajdonsága, hogy a ténylegesen művelt terület alapján határozható csak meg, tehát területébe nem számítható bele pl. a művelt terület és az út közötti nem hasznosított terület. Természetesen a mezőgazdasági parcellák határai évről-évre változhatnak a gazdálkodás jellegének és a vetés szerkezetének megfelelően (pl. vetésforgó esetén ugyanazon a földterületen más és más mezőgazdasági parcella lesz évről-évre).

A mezőgazdasági parcella viszonyítási kerete a fizikai blokk, ami a tábláknál nagyobb egység. Ennek oka, hogy hazánkban az egyes földterületek használói, a művelt növény, illetve a művelés határai sok területen évente változnak, így a táblánkénti nyilvántartás elképzelhetetlen, hiszen ezeket a változásokat folyamatosan nyomon kellene követni. Ezért alkalmaznak Európa-szerte több helyen a tábláknál tágabb, és időben kevésbé változékony határokkal rendelkező egységeket, úgynevezett blokkokat a táblák azonosításának hivatkozási alapjául.

Mi a fizikai blokk?

A mezőgazdasági táblák nagyobb tömbökben, ún. fizikai blokkokban helyezkednek el. A fizikai blokk a földterülethez kapcsolódó támogatási eljárások céljára kialakított, a mezőgazdasági művelés szempontjából több éven keresztül állandó, a terepen azonosítható határokkal (pl. utak, vasutak, csatorna, töltés, erdőszél stb.) rendelkezik, és többnyire azonos típusú művelés alatt lévő földterület (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdő stb).
Egy fizikai blokkban általában több mezőgazdasági parcella van, és területét több gazdálkodó is művelheti. A blokkok országosan egyedi azonosítóval vannak ellátva, melynek segítségével azonnal kideríthető az összes olyan adat, ami egy blokkra vonatkozik (pl. hol helyezkedik el, mekkora a területe stb.).


A fizikai blokkokat a földművelésügyi miniszter által vezetett Minisztérium, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (jelenleg Magyar Államkincstár, továbbiakban: Kincstár) megbízásából a Földmérési és Távérzékelési Intézet (jelenleg
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályának MePAR Fejlesztési, Koordinációs és Üzemeltetési Osztálya, továbbiakban: BFKH-FTFF-MFKÜO) alakította ki az egész országra. A fizikai blokkon belül a különböző mezőgazdasági művelések (pl. szántó, gyep, ültetvény, erdő, mozaikos művelés stb.), valamint a beépített és infrastruktúrának használt területek vannak elkülönítve. A blokk és belső, elkülönített részei határainak rögzítése korszerű eljárásokkal (légi- és űrfelvételek feldolgozásával) és helyszíni adatfelvételezéssel történik.


A különböző térképen jellemzően az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre:

  • egyedi blokkazonosító (8-jegyű betű és szám kombináció);
  • támogatható terület (TT) vagy a blokk összterülete (ÖT) (ha). A blokk összterülete a nem támogatható területekkel (pl: erdő, beépített terület, táblaszegély) csökkentett terület, ez adja a támogatható területet, vagyis azt a területet, amelyre támogatásigénylés benyújtható;
  • települések határa;
  • fizikai blokkok határa (piros vonal);
  • eltérő művelésű vagy nem támogatható területek határa (kék vonal). Ez segítség a blokkon belüli különböző mezőgazdasági művelés meghatározásához.

A fizikai blokkok meghatározásához használt legfrissebb adatok évét, mely eddigi években azonos a felvétel készítésének évével, az egyedi blokkazonosító utolsó két számjegye mutatja (2000: -00, 2003: -03).

Hogyan tájékozódunk a MePAR parcella-azonosító rendszerben?

A mezőgazdasági parcellákat a földterülethez kapcsolódó támogatások igénylésének céljára a Kincstár által kialakított elektronikus felületen lehet megtalálni, a hivatkozási alapegységként használt fizikai blokkok segítségével. A mezőgazdasági parcellákat a kérelmezőknek a fizikai blokkon belül kell azonosítani és bejelölni. Az elektronikus felületen könnyűszerrel azonosíthatók az egyes gazdákhoz tartozó mezőgazdasági földterületek, a térképhelyes légifelvétel-háttéren ugyanis nagyon könnyen felismerhetők az állandó földfelszíni elemek (utak, épületek, csatornák, erdős részek stb.).

Mit jelent egy blokk támogatható területe?

A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (2)-(6) bekezdésében meghatározott földterület.

A fizikai blokkon belül a támogatható és a nem támogatható területek egyértelműen el vannak különítve a térképeken. A nem támogatható területek leggyakoribb esetei a különféle lakó- és gazdasági épületek, illetve a blokk területére eső kisebb nem művel kisebb fásszárú növénytársulások, csatornák stb.

Az Európai Unió által finanszírozott támogatásra jogosult területek közé tartoznak azok a területek, amelyek a tényleges mezőgazdasági művelés szempontjából

  • szántóföldi hasznosításúak,
  • gyümölcsültetvények,
  • szőlőültetvények,
  • rét, legelő hasznosításúak,
  • konyhakertként művelt területek.

Hogy ismerkednek meg a gazdálkodók az uniós támogatásokkal, a kérelmezéssel és a táblaazonosító rendszerrel?

A mezőgazdasági területhez kötődő uniós támogatásokat a Kincstárnál kell igényelni. A támogatások részleteiről a gazdálkodók az illetékes megyei kormányhivataloknál, valamint az országos és helyi sajtón keresztül értesülhetnek.

Hogyan jön létre az ügyfél-blokk-kapcsolat?

Minden regisztrált gazdálkodónak meg kell adnia az általa teljesen vagy részben művelt fizikai blokkokban elhelyezkedő mezőgazdasági parcellákat. Ezeket az adatokat a földterülethez kapcsolódó támogatások igénylésének céljára a Kincstár által kialakított elektronikus felületen kell benyújtani a Kincstárhoz.

Mire használja a MePAR-t a Kincstár a támogatási kérelmezésen kívül?

A MePAR területadatainak felhasználásával végzi el a Kincstár a kérelmek ellenőrzésének bizonyos lépéseit. A hibás, jogtalan területi túligénylések kiszűrésén az összes beérkezett kérelem átesik. Az egy blokkra érkezett kérelmekben megjelölt területek összege nem haladhatja meg a blokk támogatható területét. A Kincstár a blokkokhoz kötött területi jogosultságokat is ellenőrzi minden kérelemnél. A számos ellenőrzési lépés közül a benyújtott elektronikus kérelmek a terepi és a távérzékeléses ellenőrzésnél is segítséget nyújtanak.

Milyen gyakran és hogyan került felújításra a MePAR?

A MePAR-t a Kincstár az BFKH-FTFF-MFKÜO közreműködésével évente rotációsban programszerűen felújítja. Az ország területének kb. 1/4-ére–1/3-ára készül minden évben új légifelvétel. Ennek alapján a fizikai blokkok átvizsgálása és szükség szerinti felújítása –programszerű felújítása – megtörténik oly módon, hogy a felújítás Magyarország egész területére vonatkozóan háromévente legalább egyszer megtörténjen. Az ország területének fennmaradó (adott évi légifelvétellel nem lefedett) részén a gazdálkodóktól és a Kincstártól érkező bejelentések alapján történhetnek változtatások. Mindezekkel biztosítható, hogy a blokkokat érintő változások a megfelelő ütemben nyomon követhetőek legyenek.

Mikor élhet a blokkot illető bejelentéssel a gazdálkodó?

Amennyiben a blokk-kialakítás az ügyfél parcellájára vonatkozóan a földterülethez kapcsolódó támogatások igénylésének időpontjában nem egyezik meg a fennálló tényleges helyszíni állapottal változásvezetési kérelmet indíthat. A változásvezetési kérelmet – a tárgyévi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban – az egységes kérelem részeként kell benyújtani a földterülethez kapcsolódó támogatások igénylésének céljára a Kincstár által kialakított elektronikus felületen.

Milyen kötelessége van a gazdálkodóknak, ha a MePAR rendszert érintő változtatást végez?

A kérelmező köteles a Kincstár felé bejelenteni az általa végrehajtott, illetve az őt érintő, a fizikai blokkhatárral vagy a blokkon belüli támogatható területek határaival kapcsolatos változásokat. A bejelentést a földterülethez kapcsolódó támogatások igénylésének céljára a Kincstár által kialakított elektronikus felületen kell benyújtani. A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit a kérelmező viseli.